HUISREGELS

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatieregels opgesteld. Bij betreding van het evenemententerrein gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Algemeen

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die gelden in en rondom de feesttent gedurende het evenement. U bent verplicht zich aan deze regels te hou­den.

Minimumleeftijd

 • De minimumleeftijd bij zowel Doorgedraaid Feestival als Piraten Café is 16.
 • Je moet in staat zijn om jezelf te identificeren, of wel identiteitskaart, paspoort of rijbewijs.

Toegangscontrole

 • Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Legitimatie verplicht

 • Op verzoek van een veiligheidsmedewerker dienen bezoekers zich te legitimeren. Indien geen geldige legitimatie kan worden overhandigd, wordt de toegang tot het evenement ontzegd. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een Nederlands rijbewijs. Kopieën of foto’s hiervan zullen niet worden geaccepteerd.

Alcohol onder 18 jaar verboden

 • Wij hanteren de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar voor het schenken van alcohol. Personen onder de 18 kunnen geen alcoholische drank kopen en/of nuttigen.
 • Bezoekers van 18 tot en met 25 jaar kunnen verzocht worden om op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een polsbandje op te halen.
 • Zonder polsbandje kunnen deze bezoekers geen alcoholische drank kopen en/of nuttigen.
 • Ook het doorgeven van alcoholische drank aan bezoekers onder 18 jaar is verboden.
 • Bij constatering van onrechtmatigheden zoals fraude met het polsbandje, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en wordt de bezoeker eventueel overgedragen aan de politie.

Toegang onder invloed verboden

 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank, drugs en/of lachgas te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 • Bij verdenking van het onder invloed zijn van alcohol, is de organisatie gemachtigd om een blaastest uit te laten voeren door de beveiligers. Bij constatering van het onder invloed zijn van drank, drugs en/of lachgas, wordt de bezoeker van het terrein verwijderd en eventueel overgedragen aan ouders en/of politie.

Verboden te roken

 • In de tent en nabij de ingang van de tent geldt een algeheel rookverbod. U mag alleen roken in de daartoe aangewezen gebieden, bij overtreding hiervan wordt u gewaarschuwd, de tweede keer zal u verzocht worden het evenemententerrein te verlaten.

Biergooien verboden

 • In de tent is het verboden om met bier te gooien. Bij constatering wordt de bezoeker van het terrein verwijderd.

Opvolgen aanwijzingen en instructies

 • Aanwijzingen en instructies van (beveiliging) medewerkers dienen direct opgevolgd te worden. Bij de entree, maar ook binnen, kan zich de moge­lijkheid voordoen dat u zich moet laten on­derwer­pen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Verboden middelen/producten bij betreden evenemententerrein 

 • Softdrugs, harddrugs, lachgas, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video-, audio-, opnamen- en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera´s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie) ter oordeel van de beveiliging.

Zero tolerance (drugsbeleid)

 • Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenemententerrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker aan de politie worden overgedragen.

Diefstal en verlies

 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenemententerrein. Gevonden voorwerpen kunnen opgehaald worden bij de muntenbalie.

Toiletten

 • Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Foto, video, geluidsopnamen

 • Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op zal voorkomen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Voorwerpen en objecten 

 • Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen, hieronder vallen ook restan­ten van voedsel en dran­ken. Bij beschadigingen van onze eigendommen bent u aan­sprakelijk voor de reparatie en/of kos­ten voor de vernieuwing en zal er aangifte worden gedaan. Gevonden voorwerpen dient u bij de organisatie in te leveren.

Geluidsniveau

 • Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen en af en toe een rustige ruimte op te zoeken zodat de oren wat rust kunnen krijgen. De bezoeker dient hiervoor zelf beschermende middelen mee te nemen.

Programma

 • Het programma is onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van een of meerdere evenementen zal te allen tijde worden geprobeerd een vervangend evenement van een soortgelijk niveau met een gelijksoortige muziekstijl en of kwaliteit te programmeren.

Handel en verkoop verboden

 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Promotionele activiteiten verboden

 • Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein flyers te verspreiden, posters en/of banners op te hangen of andersoortige promotionele activiteiten te verrichten.

Calamiteiten

 • In geval van calamiteiten, raak niet in paniek en waar­schuw de organisatie onmiddellijk. Volg aanwijzingen van het personeel op.

Glazen

 • Tijdens het evenement, mogen de plastic bekers niet mee naar buiten het evenemententerrein worden genomen.

Klachten

 • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft kunt u deze bij onze directie melden. Klachten dient u altijd direct na het moment van ontstaan daarvan te melden, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.

Ongewenste intimiteiten

 • Het is verboden u schuldig te maken aan ongewenste intimi­tei­ten. Bij constatering volgt verwijdering van het evenemententerrein en word u overgedragen aan de politie.

Parkeerplaatsen/fietsenstalling

 • U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaat­sen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aange­daan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig/fiets wordt verwijderd.

Omgeving

 • U dient zich niet op te houden in de omgeving van de feestlocatie na het verlaten van evenement.

EHBO

 • Op het terrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor medische aangelegenheden. Op het terrein lopen ook eerstehulpverleners rond. Ten alle tijden moeten de instructies van de hulpverlenende instanties opgevolgd worden.

Munten

 • Drank en etenswaren kunnen worden betaald met munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, hier kan contant of met pinpas betaald worden. Gekochte munten kunnen het hele evenement worden gebruikt. Munten die eenmaal gekocht zijn, zijn niet meer inwisselbaar. Deze zijn alleen de editie van Doorgedraaid Feestival & Piraten Café 2024 geldig.

Eigen risico

 • Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. Sitchting Heavig dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

Overige situaties

 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten. Bij ontzegging wordt de politie ingelicht.

Verwerking persoonsgegevens

 • Bij de acceptatie van de huisregels gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden om op u op een later tijdstip opnieuw te kunnen benaderen via de mail omtrent evenementen van Stichting Heavig